آنکس که نداند...! - آسمونی
آنکس که نداند...! چاپ
تاریخ : یکشنبه 26 مهر‌ماه سال 1388

آنکس که بداند و بداند که بداند

                   باید برود غازبه کنجی بچراند

آنکس که بداند و نداند که بداند

                   بهتر برود خویش به گوری بتپاند

آنکس که نداند و بداند که نداند

                   با پارتی وبا پول خر خویش براند

آنکس که نداند و نداند که نداند

                   برپست ریاست ابدالدهربماند