موفقیت در 30 روز - روز ششم - آسمونی
موفقیت در 30 روز - روز ششم چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 31 اردیبهشت‌ماه سال 1387
وقتی تصمیم به انجام کاری می گیری از خودت نپرس: من چه می خواهم؟
بلکه بپرس: چه کاری به نفع همه است؟
اگه به فکر منافع دیگران باشی، در کنارت خواهند ماند
و کمکت خواهند کرد تا موفق شوی

---------------------------------------------------------------------------------------------------

برداشت تنها
*********
خاکسترت بوی نم می دهد...،
انگار همین دیروز بود
که با هم مزرعه را بذر عشق می کاشتیم.
خاک هم بوی عشق می داد.
وقتی نم نم باران زد،
به چشمانت نگریستم...
تو هم به دیدگانم زل زده بودی.
خیس می شدیم و می کاشتیم.
یادم می آید تو از من چیزی پرسیدی
که من هیچگاه جوابش را نمی دانستم.
ساده گذشتیم و کاشتیم...
ماهها به نظاره نشستیم...
و نشستیم...
اما هیچگاه بر نخاستی تا درو کنیم.
و در سکوت خسته خاک ماندی.
مرا رها کردی...
تا به تنهایی خوشه های افسوس را درو کنم.
وقتی شعله های وجودت ظلمت هستی را می شکافت،
سهم خود را درو کرده بودی...